miércoles, 1 de abril de 2020

Valores éticos e valores cívicos

1. Os valores éticos.
Os valores éticos son os máis importantes na vida, porque guían as nosas relacións, directas e indirectas, coas demais persoas, orientan as nosas acción e impúlsannos a ser humanamente mellores, axudándonos a elixir como queremos ser e que debemos facer.

Son valores que están presentes en todas as ordes da vida privada e pública, individual e social, e neles baséanse as normas que regulan a nosa convivencia, sen as que non poderiamos vivir.

Os calores éticos reciben tamén o nome de valores sociais cando son valores que una determinada comunidade considera importantes para o seu funcionamento harmónico e para a felicidade de todos os seus membros; por exemplo, a cortesía, a confianza, a alegría ou a amizade.

A partir da Idade Moderna, no s. XVII, na que se produce unha progresiva división e separación entre o individuo e a sociedade, tamén se establece unha diferenza entre os valores, ideais e intereses da sociedade e os do individuo.

Nesa diferenciación podemos atopar a orixe da distinción actual entre valores éticos e valores cívicos. Os valores éticos serían as normas que dirixen o comportamento do individuo na súa relación directa coas persoas e os valores cívicos serían aqueles que se le piden como membro dunha sociedade civil, democrática.


2. Os valores cívicos.
Os valores cívicos pódense considerar como unha extensión dos valores éticos á nosa vida actual nun Estado democrático.

Na época clásica de Grecia e de Roma non existía unha diferenza entre valores éticos e valores cívicos. Por exemplo, para Aristóteles, as virtudes éticas ou morais pertencen á actividade na vida pública, pois a participación nos asuntos políticos, da polis, era o que facía que o individuo fose considerado un cidadán.

A prudencia, a xustiza, a temperanza e a fortaleza eran virtudes éticas, pois adquirían o seu valor en relación coa sociedade; é decir, baseábanse nos valores cívicos.

Na actualidade adóitanse entender por valores cívicos aquelas actitudes, ideais e crenzas que promoven unha participación democrática activa e o compromiso coa convivencia dos cidadáns.

Son exemplos de valores cívicos, entre otros: o cumprimento das leis; o coidado e o respecto polo público; as posturas activas en favor da igualdade, en xeral, e de xénero, en particular; o diálogo e o pacifismo como método de resolución de conflitos; a participación cidadá e a tolerancia; a responsabilidade social na nosa actividade profesional e persoal; a solidariedade efectiva cumprindo as nosas obrigas fiscais.

Todos estes valores recóllense na Declaración Universal dos Dereitos Humanos e nas constitucións democráticas.


3. A sociedade civil.
Nun Estado moderno coexisten dous tipos de realidades sociais:

A) As institucións que son a expresión do poder político, como o Goberno, o Parlamento, os gobernos rexionais, os concellos, os xulgados, o Exército…

B) As institucións creadas polos cidadáns no exercicio da súa liberdade de asociación: partidos políticos, asociación de vecinos, sindicatos, ONG, comunidades relixiosas, clubs deportivos...

Estas institucións son independentes, xeralmente non teñen carácter lucrativo e fórmase polo interese de cidadáns de realizar uns obxectivos, intereses ou ideas no ámbito público. Isto é o que chamamos sociedade civil.


Exercicio.
Explica a relación e a diferenza entre os valores éticos e os valores cívicos.

1 comentario: